Xem 6 sản phẩm

Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng
Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị
Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải
Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy
Chuyên dùng cho bể kị khí hệ thồng XL nước thải, bể Biogas
Vi sinh nhập khẩu Mỹ xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại gia súc gia cầm 880.000

Bấm để gọi
0905.44.1985